English
Web Hosting Hrvatska
Naslovna arrow Članci arrow registracija domena s hostingom
registracija domena s hostingom E-mail

MSD za svoje korisnike posreduje pri registraciji svih vrsta domena, kako HR tako i ostalih domena.

Registracija domene je moguća bez obaveze na kupovinu hostinga. 

Registracija domena Cijene registracije i transfer domena
.com 69,67 kn
.net 69,67 kn
.biz 69,67 kn
.info 69,67 kn
.name 69,67 kn
.org 69,67 kn
.com.hr 170 kn
cijene su izražene bez pdv-a

Za ostvarivanje prava na HR domenu Korisnik mora biti tvrtka, udruga ili obrt registriran u RH.
Dolje možete pogledati pravila o registraciji .HR domena te također provjeriti klikom na link ispod da li je željena .hr domena slobodna. Sve potrebne dokumente, ovjerene pečatom i potpisom.
Uputit ćemo vas prilikom registracije domene što je sve potrebo ispuniti.
Da biste provjerili da li je HR domena slobodna, molim vas kliknite na slijedeći link

PROVJERA DA LI JE HR DOMENA SLOBODNA

OPĆI UVJETI REGISTRACIJE

 

Na temelju ovlasti koje je Internet Assigned Number Authority (IANA) dodijelila 1991. godine

Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNet (u daljnjem tekstu CARNet) kao

administratoru vršne "hr" domene, a sukladno odredbama Uredbe Vlade Republike Hrvatske o

osnivanju Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet ("Narodne novine" br. 16/95) i

Statuta Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet, Upravno vijeće CARNeta, donijelo je

dana 20. prosinca 2000. godine, 20. ožujka 2001., 30. listopada 2001., 19. prosinca 2001. i 14.

travnja 2003. sljedeći

 P R A V I L N I K

O ORGANIZACIJI VRŠNE "hr" INTERNET DOMENE I 

NAÈELIMA UPRAVLJANJA VRŠNOM "hr" DOMENOM 

SADRŽAJ

 

I  UVODNE ODREDBE - INTERNET DOMENE I VRŠNA "HR" DOMENA

II  VRSTE DOMENA UNUTAR HR DOMENE

III  NAZIVI DOMENA UNUTAR HR DOMENE

IV  KVALIFICIRANI PODNOSITELJI ZAHTJEVA – KORISNICI DOMENE

V  TIJELA I DOKUMENTI VEZANI UZ UPRAVLJANJE HR DOMENOM

VI REGISTRACIJA DOMENE

VII  PRAVA I OBVEZE KORISNIKA DOMENA I TREćIH ZAINTERESIRANIH

STRANA VEZANI UZ UPORABU DOMENE

VIII POSTUPCI PO ŽALBI I RJEŠAVANJE SPOROVA

IX  TROŠKOVI I NAKNADE VEZANI UZ UPRAVLJANJE HR DOMENOM

X  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prilog 1.: PREGLED OSNOVNIH POJMOVA

Prilog 2.: PREGLED VRSTA I OSOBINA DOMENA UNUTAR HR DOMENE

 

 Članak 1.

Ovim pravilnikom se reguliraju pitanja organizacije vršne “hr” Internet domene (u daljnjem

tekstu:  HR domena), međusobni odnosi između CARNeta, kao administratora HR domene,

korisnika poddomena u HR domeni i eventualnih trećih zainteresiranih strana, prava i obveze

CARNeta i korisnika poddomena u HR domeni, kao i načela upravljanja HR domenom.

I  UVODNE ODREDBE - INTERNET DOMENE I VRŠNA "HR" DOMENA

Članak 2.

Pojedini dijelovi globalnog informacijskog prostora, pojedina računala ili pojedine osobe

prepoznatljivi su u Internetu po svojem nazivu (npr. URL - Uniform Resource Locator) ili

hr-tld-pravilnik.doc

str. 1 /28

ver.4.0/04.04.2003.

 

 

Pravilnik o organizaciji i upravljanju vršnom "hr" domenom

elektroničkoj adresi (npr. e-mail adresi), a najvažniji dio svakog takvog naziva ili adrese uvijek

čini Internet domena.

Sve države, mreže i pojedinci povezani u Internet, pa tako i CARNet putem ovog pravilnika,

polaze od načela i autoriteta vezanih uz organizaciju sustava Internet domena (DNS - Domain

Name System), a koji su utemeljeni prije svega na sljedećim međunarodnim (Internet)

dokumentima:

• RFC 1591: Domain Name System Structure and Delegation

(URL: ftp://ftp.carnet.hr/pub/Internet/rfc/rfc1591.txt );

• Bylaws for Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)

(URL: http://www.icann.org/general/bylaws.htm );

• IANA / ICANN TLD Delegation Practices Document - ICP-1

(URL: http://www.iana.org/cctld/icp1.htm ili http://www.icann.org/icp/icp-1.htm ).

Članak 3.

Internet domene organizirane su hijerarhijski. Unutar pojedine domene registriraju se i aktiviraju

poddomene, tj. domene nižih razina. Domene najviše (prve) razine nazivamo vršne domene

(TLD - top-level domain). Vršne domene moguće je podijeliti u tri osnovne skupine.

Većina vršnih domena su tzv. nacionalne domene (ccTLD - country code domains, npr. "us",

"si", "de", "hr"), koje su dodijeljene na upravljanje konkretnim ustanovama unutar pojedinih

država s ciljem da se te ustanove brinu za organizaciju i upravljanje nacionalnim domenskim

Internet prostorom. Na dan donošenja ovog pravilnika postoji samo manji broj tzv. generičkih

vršnih domena (gTLD - generic domains), tj. domena međunarodnog (zemljopisno globalnog)

tipa, npr. "com" ili "org" ili vršnih domena, povijesno vezanih uz velike nacionalne sustave u

Sjedinjenim američkim državama, npr. "edu" ili "gov".

Članak 4.

HR domena nacionalna je domena Republike Hrvatske i temeljni je element nacionalnog

bogatstva i suvereniteta Republike Hrvatske: temelj je njezine prepoznatljivosti u virtualnom

svijetu i polazište strukturiranja, organizacije i prezentacije informacija u informacijskom

prostoru Republike Hrvatske (RH) u Internetu.

Članak 5.

Temeljno pravo i potreba svake pravne i fizičke osobe je prisutnost i opstanak u virtualnom

svijetu (cyberworldu). Ostvarivanje tih prava, potrebe i obveze nije moguće bez Internet domene.

Pravo na uporabu vlastite domene je jedno od temeljnih prava pravnih i fizičkih osoba.

Članak 6.

Upravljanje HR domenom, kao elementom nacionalnog bogatstva, kao i njezina uporaba,

podrazumijevaju visok stupanj odgovornosti i poštivanje interesa svih zainteresiranih strana.

Pri tome interes zajednice, ukoliko je jasno definiran i prihvaćen, ima prednost pred

pojedinačnim interesima pravnih ili fizičkih osoba.

U tom smislu se ovim pravilnikom određuju posebna prava tijela državne ili lokalne uprave i

samouprave u Republici Hrvatskoj, vezana prije svega uz registraciju tzv. generičkih domena,

npr. domena s nazivima područja ljudske djelatnosti ili zemljopisnih objekata na području

Republike Hrvatske.

hr-tld-pravilnik.doc

 str. 2 / 28

 ver.4.0/04.04.2003.

 

 

Pravilnik o organizaciji i upravljanju vršnom "hr" domenom

II  VRSTE DOMENA UNUTAR HR DOMENE

U ovom poglavlju definira se šest vrsta poddomena HR domene (u daljnjem tekstu domene),

koje se registriraju prema odredbama ovog pravilnika:

HR-P domene  - domene za virtualni identitet pravnih osoba;

HR-F domene  - domene za virtualni identitet fizičkih osoba;

HR-D domene  - domene za virtualni identitet samostalne djelatnosti fizičkih osoba;

HR-T domene  - domene za tržišne potrebe i druge dodatne potrebe pravnih i fizičkih osoba;

HR-V domene  - domene važne za RH i informacijskih prostor RH;

HR-I domene  - domene za unapređenje informacijskog prostora RH.

Članak 7.

Svrha  HR-P domene je stvaranje virtualnog identiteta pravne osobe (detaljnije definirane u

članku 21. ovog pravilnika), registrirane u Republici Hrvatskoj. Virtualni identitet pravne osobe,

koji se ostvaruje kroz HR-P domenu, mora biti jednoznačno povezan sa stvarnim (fizičkim)

identitetom i registriranom djelatnošću te pravne osobe.

HR-P domene je sekundarna domena unutar HR domene, tj. domena na razini neposredno ispod

razine HR domene.

Pravna osoba ima pravo na registraciju jedne HR-P domene.

Članak 8.

Svrha  HR-F domene je stvaranje virtualnog identiteta fizičke osobe (detaljnije definirane u

članku 22. ovog pravilnika). Virtualni identitet fizičke osobe, koji se ostvaruje kroz HR-F

domenu, mora biti jednoznačno povezan sa stvarnim (fizičkim) identitetom te fizičke osobe, a

domena se koristi za zadovoljavanje osobnih potreba te fizičke osobe.

HR-F domena se otvara kao poddomena unutar domene iz.hr. Domena istog imena automatski

se otvara i unutar sekundarnih domena from.hr i name.hr.

Fizička osoba, građanin RH, ima pravo na registraciju jedne HR-F domene.

Članak 9.

Svrha  HR-D domene je stvaranje virtualnog identiteta samostalne djelatnosti (detaljnije

definirane u članku 23. ovog pravilnika), registrirane u RH, a koju obavlja fizička osoba.

Virtualni identitet samostalne djelatnosti, koji se ostvaruje kroz HR-D domenu, mora biti

jednoznačno povezan sa stvarnim (fizičkim) identitetom te registrirane samostalne djelatnosti.

HR-D domene je sekundarna domena unutar HR domene, tj. domena na razini neposredno ispod

razine HR domene.

Fizička osoba, koja obavlja samostalnu djelatnost iz stavka 1. ovog članka, ima pravo na

registraciju jedne HR-D domene.

 Članak 10.

Svrha  HR-T domene je stvaranje i omogućavanje virtualnog prostora za tržišne potrebe, tj.

zadovoljavanje tržišnih i drugih dodatnih potreba pravnih i fizičkih osoba.

HR-T domena se otvara kao poddomena unutar domene com.hr.

hr-tld-pravilnik.doc

 str. 3 / 28

 ver.4.0/04.04.2003.

 

 

Pravilnik o organizaciji i upravljanju vršnom "hr" domenom

Svaka pravna ili fizička osoba, koja ima fizičku adresu u RH (u smislu članka 24. ovog

pravilnika), može registrirati neograničen broj HR-T domena

Članak 11.

HR-V domene su domene od posebnog značaja za RH i informacijski prostor RH, tj. domene

koje imaju ili mogu imati posebno mjesto u organizaciji informacijskog prostora RH. Svrha

HR-V domene je omogućavanje kvalitetnog organiziranja i prezentiranje informacija iz

predmetnog područja za koje je domena registrirana.

U načelu se radi o domenama čiji je naziv jednak ili sadrži naziv ili skraćeni naziv: 

•  zemljopisnih objekata na području RH, primjerice imenima županija, regija, područja i

gradova (npr. Hrvatska, Slavonija, Hvar, Varaždin i dr.);

•  pojedinih područja ljudske djelatnosti, a za koja postoje nadležna upravna, profesionalna ili

stručna tijela na državnoj razini (npr. kultura, sport, gospodarstvo, nogomet, kazališta,

muzeji i dr.);

•  prirodnih, povijesnih, kulturnih, znanstvenih ili drugih intelektualnih bogatstava, resursa,

dostignuća, proizvoda ili usluga, po kojima je Hrvatska međunarodno prepoznatljiva, a za

koje postoje nadležna tijela ili organizacije na državnoj razini (npr. glagoljica, mestrovic,

tesla, plitvice, kravata);

•  dugoročnih projekata i programa od državnog i nacionalnog značaja, koji su pokrenuti i

vođeni od tijela državne uprave (npr. CROSNET, NISKA, PROTIV-DROGE i dr.);

•  nacionalnih i međunarodnih događaja ili događanja od posebne važnosti za RH (npr.

sportska takmičenja kao što su svjetske ili regionalne sportske igre ili prvenstva, svjetske

izložbe, skupovi, kongresi i dr.)

HR-V domena je sekundarna domena unutar HR domene, tj. domena na razini neposredno ispod

razine HR domene.

Pravila za registraciju HR-V domene, kao i prava i obveze vezane uz registraciju i uporabu HR-

V domene definirani su člancima 42. - 44. i 56. ovog pravilnika.

Popis HR-V domena javno se objavljuje na adresi http://www.dns.hr/HR-V-domene/ prema

odredbama članka 44. ovog pravilnika.

 Članak 12.

Svrha  HR-I domene je unapređenje informacijskog prostora RH, omogućavanjem pravnim i

fizičkim osobama stvaranja virtualnog identiteta za kvalitetne informacijske servise iz

predmetnog područja navedenog u zahtjevu za registraciju domene. Predmetna područja trebaju

biti vezana uz prirodna, gospodarska, povijesna, kulturna, znanstvena ili druga intelektualna ili

materijalna bogatstva, resurse ili dostignuća, te vezana, interesantna ili važna za RH.

HR-I domena je sekundarna domena unutar HR domene, tj. domena na razini neposredno ispod

razine HR domene.

Pravila za registraciju HR-I domene, kao i prava i obveze vezane uz registraciju i uporabu HR-I

domena definirani su člancima 45. - 47. i 57. - 60. ovog pravilnika.

HR-I domene podliježu obaveznoj preregistraciji prema odredbama ovog pravilnika svake 2

godine.

Pojedina pravna osoba (u smislu članka 21. ovog pravilnika) ili fizička osoba (u smislu članka

22. ovog pravilnika) - građanin RH, može registrirati dvije HR-I domena

Popis HR-I domena javno se objavljuje na adresi http://www.dns.hr/HR-I-domene/ prema

odredbama članka 47. ovog pravilnika.

hr-tld-pravilnik.doc

 str. 4 / 28

 ver.4.0/04.04.2003.

 

 

Pravilnik o organizaciji i upravljanju vršnom "hr" domenom

III  NAZIVI DOMENA UNUTAR HR DOMENE

U ovom poglavlju definiraju se zajednička i posebna pravila, vezana uz nazive šest vrsta

domena, koje se registriraju prema ovom pravilniku.

Članak 13.

Puni naziv domene (npr. "ivan-horvat-zg.from.hr" ili “pliva.hr”), koja se registrira prema ovom

pravilniku, sastoji se od posebnog dijela naziva (u daljnjem tekstu naziv domene), kojeg odabire

podnositelj zahtjeva za registraciju domene (npr. "ivan-horvat-zg" ili “pliva”) i standardnog

(fiksnog) dijela naziva (npr. ".from.hr" ili “.hr”)

Naziv domene, bez obzira na vrstu domene, predstavlja niz znakova koji mora ispunjavati

sljedeće tehničke uvjete:

• sastoji se samo od znakova iz skupa koji čine: 26 slova engleske abecede (pri čemu se ne

razlikuju velika i mala slova), znamenke "0"-"9" i znak "-";

• sastoji se od najmanje 3, a najviše 65 znakova;

• prvi i zadnji znak u nizu ne može biti "-";

• u nizu ne može biti znak "-" dva puta uzastopno;

• ne može se sastojati samo od znamenaka.

Kao izuzetak, naziv HR-T domene mora ispunjavati sljedeće (pojednostavljene) uvjete:

• sastoji se samo od znakova iz skupa koji čine: 26 slova engleske abecede (pri čemu se ne

razlikuju velika i mala slova), znamenke "0"-"9" i znak "-";

• sastoji se od najmanje 2, a najviše 65 znakova;

• prvi i zadnji znak u nizu ne može biti "-".

Članak 14.

Naziv domene mora biti u skladu s postojećim pozitivno pravnim propisima, kao i općim etičkim

i moralnim načelima, tj. ne smije biti uvredljiv za treće osobe.

Naziv domene ne smije korisniku domene omogućavati lažno prisvajanje identiteta trećih osoba.

Naziv domene ne smije biti jednak zaštićenom žigu, posebno zaštićenom verbalnom znaku, osim

ako podnositelj zahtjeva - korisnik domene nije vlasnik zaštićenog žiga.

U slučaju prigovora treće osobe ili spora treće osobe s korisnikom domene, proizašlih iz zloraba

domene, opisanih u stavcima 1., 2. i 3. ovog članka, CARNet, kao administrator HR domene, ne

snosi nikakvu odgovornost prema stranama u sporu, već ih upućuje na rješavanje spora prema

odredbama članka 72. ovog pravilnika.

 Članak 15.

Naziv HR-P domene može biti bilo kakav niz znakova koji zadovoljava uvjete iz ovog

pravilnika.

S obzirom na svrhu HR-P domene i činjenicu da pravna osoba može dobiti samo jednu takvu

domenu, preporuča se da se odabire naziv koji je jednak tvrtki, odnosno nazivu, dijelu tvrtke,

odnosno naziva ili skraćenoj tvrtki, odnosno skraćenom nazivu pravne osobe koja registrira

domenu.

Ukoliko naziv domene nije jednak tvrtki, odnosno nazivu ili skraćenom nazivu navedenom u

dokumentu o registraciji pravne osobe u odgovarajućem registru, kod podnošenja zahtjeva za

registraciju domene podnositelj zahtjeva mora obrazložiti razloge zbog kojih traži domenu s

hr-tld-pravilnik.doc

 str. 5 / 28

 ver.4.0/04.04.2003.

 

 

Pravilnik o organizaciji i upravljanju vršnom "hr" domenom

takvim nazivom. Obrazloženje je sastavni dio javnog dijela dokumentacije, vezane uz

registraciju domene.

 Članak 16.

Naziv HR-F domene može se sastojati od tri elementa:

(a) prezimena fizičke osobe koja podnosi zahtjev (s tim da se slova "č", "ć", "đ", "š" i "ž" u

prezimenu zamjenjuju slovima "c", "c", "dj" ili "d", "s" i "z" u nazivu domene);

(b) imena fizičke osobe koja podnosi zahtjev (s tim da se slova "č", "ć", "đ", "š" i "ž" u

prezimenu zamjenjuju slovima "c", "c", "dj" ili "d", "s" i "z" u nazivu domene);

(c)  bilo kakvog niza znakova dozvoljenih u nazivu domene.

Naziv mora sadržavati elemente iz st. 1. t. a) i b) ovog članka.

Ako fizička osoba ima više imena ili prezimena, ona može u zahtjevu naznačiti da želi da joj

naziv domene ne sadrži sva imena i prezimena, pri čemu naziv obvezatno mora sadržavati barem

jedno ime i barem jedno prezime fizičke osobe.

Elementi se u nazivu HR-F domene mogu pojavljivati u proizvoljnom redoslijedu, te mogu, ali i

ne moraju biti odvojeni znakom “-“.

 Članak 17.

Naziv HR-D domene je naziv jednak registriranom nazivu samostalne djelatnosti.

Na obrazloženi zahtjev podnositelja može se odobriti i naziv drugačiji od registriranog naziva

samostalne djelatnosti.

 Članak 18.

Naziv HR-T domene može biti bilo kakav niz znakova koji zadovoljava uvjete iz ovog

pravilnika.

 Članak 19.

Naziv HR-V domene može biti bilo kakav niz znakova koji zadovoljava uvjete iz ovog

pravilnika.

S obzirom na svrhu HR-V domene naziv HR-V domene se, kao pravilo, sastoji od jedne ili više

riječi hrvatskog jezika ili nekog od svjetskih jezika.

Članak 20.

Naziv HR-I domene može biti bilo kakav niz znakova koji zadovoljava uvjete iz ovog pravilnika.

S obzirom na svrhu HR-V domene naziv HR-I domene se, kao pravilo, sastoji od jedne ili više

riječi hrvatskog jezika ili nekog od svjetskih jezika.

IV  KVALIFICIRANI PODNOSITELJI ZAHTJEVA – KORISNICI DOMENE

U ovom poglavlju definiraju se kriteriji, koje trebaju zadovoljavati korisnici pojedinih vrsta

domena.

hr-tld-pravilnik.doc

 str. 6 / 28

 ver.4.0/04.04.2003.

 

 

Pravilnik o organizaciji i upravljanju vršnom "hr" domenom

Članak 21.

Korisnikom HR-P domene može biti (odnosno zahtjev za registraciju takve domene može

podnijeti) pravna osoba registrirana u RH za obavljanje zakonom dopuštene djelatnosti, kao i

drugi pravni subjekt koji na temelju zakona ili međunarodnih ugovora ima u RH status pravne

osobe.

Pravna osoba iz stavka 1. ovog članka mora biti registrirana za djelovanje na teritoriju RH, a

svoje pravo na HR-P domenu dokazuje upisom u neki od jedinstvenih (na državnoj razini)

izvornih registara pri nadležnim državnim tijelima (u daljnjem tekstu: JD-registri), kao i

međunarodnim ugovorima sklopljenim između RH i te pravne osobe, a temeljem kojih je stekla

u RH status pravne osobe i pravo obavljanja određene djelatnosti na teritoriju RH.

Popis JD-registara u RH, upis u koje će se smatrati potrebnim i dovoljnim preduvjetom za pravo

korištenja HR-P domene, te postupak dokazivanja HR-DNS službi upisa u JD-registar, javno se

objavljuju na adresi http://www.dns.hr/JD-registri/.

Članak 22.

Korisnikom HR-F domene može biti (odnosno zahtjev za registraciju takve domene može

podnijeti) građanin Republike Hrvatske, jednoznačno prepoznatljiv po svojem jedinstvenom

matičnom broju (JMBG), ali i strana fizička osoba s odobrenim produženim boravkom ili

odobrenim trajnim nastanjenjem u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da joj je dodijeljen matični

broj stranca (MBS).

 Članak 23.

Korisnikom HR-D domene može biti (odnosno zahtjev za registraciju takve domene može

podnijeti) fizička osoba, koja obavlja samostalnu djelatnost, pod uvjetom da je ta djelatnost te

fizičke osobe registrirana u nekom od izvornih registara pri nadležnim tijelima lokalne uprave ili

samouprave, odnosno da je za obavljanje te djelatnosti izdana dozvola od strane nadležnog

strukovnog tijela (npr. komore) na državnoj razini, a koje izdaje dozvole za rad, sukladno

važećim zakonskim propisima u RH.

Popis registara i strukovnih tijela iz stavka 1. ovog članka (u daljem tekstu LS-registara) u

Republici Hrvatskoj, upis u koje će se smatrati potrebnim i dovoljnim preduvjetom za pravo

korištenja HR-D domene, te postupak dokazivanja HR-DNS službi upisa u LS-registar, javno se

objavljuje na adresi http://www.dns.hr/LS-registri/.

Članak 24.

Korisnikom HR-T domene može biti (odnosno zahtjev za registraciju takve domene može

podnijeti) bilo koja pravna ili fizička osoba, a koja ima fizičku adresu (tj. adresu na koju može

primati službene pismovne/poštanske pošiljke) u Republici Hrvatskoj.

Članak 25.

Korisnikom HR-V domene može biti (odnosno zahtjev za registraciju takve domene može

podnijeti):

•  tijelo državne ili lokalne uprave ili samouprave, nadležno na državnoj razini za

predmetno područje za koje je domena registrirana;

•  savez, profesionalna ili stručna udruga, ukoliko se radi o savezu ili udruzi za konkretno

predmetno područje na državnoj razini, a što se dokazuje upisom pravne osobe u

odgovarajući JD-registar (u smislu članka 21. ovog pravilnika) kao hrvatskog saveza ili

udruge, odnosno saveza ili udruge u Hrvatskoj.

hr-tld-pravilnik.doc

 str. 7 / 28

 ver.4.0/04.04.2003.

 

 

Pravilnik o organizaciji i upravljanju vršnom "hr" domenom

Savez ili udruga iz stavka 1. točka 2. ovog članka može registrirati HR-V domenu samo uz

preporuku nadležnog tijela državne uprave.

Vlada Republike Hrvatske može posebnom odlukom dodatno urediti pravila registracije domena

od strane tijela državne ili lokalne uprave ili samouprave.

Članak 26.

Korisnikom HR-I domene može biti (odnosno zahtjev za registraciju takve domene može

podnijeti) pravna osoba (u smislu članka 21. ovog pravilnika) registrirana u RH ili fizička osoba

(u smislu članka 22. ovog pravilnika) - građanin RH.

V  TIJELA I DOKUMENTI VEZANI UZ UPRAVLJANJE HR DOMENOM

Članak 27.

Upravno vijeće CARNeta imenuje, na prijedlog Ravnatelja CARNeta, Povjerenstvo za "hr"

domenu (u daljnjem tekstu Povjerenstvo).

Povjerenstvo se imenuje na razdoblje od 2 godine. Povjerenstvo ima najmanje pet članova.

Članovi Povjerenstva biraju između sebe predsjednika Povjerenstva na razdoblje od jedne

godine.

Popis članova Povjerenstva je javan i objavljuje se na Internet adresi za službene informacije

vezane uz upravljanje HR domenom.

 Članak 28.

Osnovni zadaci Povjerenstva su:

• nadzor rada HR-DNS službe i nadzor provođenja ovog pravilnika;

• davanje prethodne suglasnosti na odluke HR-DNS službe o zahtjevima za registraciju

domena od posebnog značaja za informacijski prostor u Republici Hrvatskoj (HR-V

domena);

• rješavanje žalbi na odluke HR-DNS službe o odbijanju registracije domene;

• rješavanje prigovora na rad HR-DNS službe;

• pokretanje arbitražnih postupaka na temelju zahtjeva pravnih i fizičkih osoba;

• davanje prethodne suglasnosti na odluke HR-DNS službe o uvrštavanju i brisanju s popisa

JD i LS registara, u smislu članaka 21. i 23.;

• donošenje dokumenata prema članku 34. ovog pravilnika;

• davanje suglasnosti na dokumente navedene u članku 34. ovog pravilnika, a koje donosi

HR-DNS služba;

• predlaganje Upravnom vijeću CARNeta promjena ovog pravilnika.

Članak 29.

Povjerenstvo donosi Poslovnik o svojem radu.

Rad Povjerenstva odvija se prvenstveno uz uporabu alata za komuniciranje i suradnju putem

računalne mreže. Predsjednik Povjerenstva prema potrebi saziva sjednice Povjerenstva. 

Članak 30.

Ravnatelj CARNeta imenuje Koordinatora za HR domenu.

hr-tld-pravilnik.doc

 str. 8 / 28

 ver.4.0/04.04.2003.

 

 

Pravilnik o organizaciji i upravljanju vršnom "hr" domenom

Koordinator za HR domenu koordinira međusobni rad svih tijela vezanih za upravljanje HR

domenom. On također u ime CARNet-a osigurava funkcioniranje, te planira, koordinira i nadzire

rad cjelokupnog sustava vezanog uz upravljanje HR domenom.

Ukoliko Koordinator za HR domenu nije član Povjerenstva, on sudjeluje u radu Povjerenstva bez

prava glasa..

 Članak 31.

Za operativno obavljanje poslova vezanih uz upravljanje HR domenom CARNet uspostavlja

HR-DNS službu.

Osnovni zadaci HR-DNS službe su:

•  tehnički poslovi (npr. održavanje domenskih poslužitelja) vezani uz funkcioniranje HR

domene i posebnih poddomena iz članka 8. i 10. ovog pravilnika;

•  provođenje postupka registracije domena u skladu s ovim pravilnikom;

•  vođenje Registra domena u HR domeni;

•  održavanje popisa JD i LS registara, u smislu članaka 21. i 23., te popisa HR-V i HR-I

domena, u smislu članaka 44. i 47. ovog pravilnika;

•  podnošenje izvještaja o radu HR-DNS službe i stanju HR domene Povjerenstvu i Ravnatelju

CARNeta najmanje jednom godišnje;

•  podnošenje izvještaja o radu HR-DNS službe Koordinatoru za HR domenu najmanje jednom

mjesečno;

•  donošenje dokumenata prema članku 34. ovog pravilnika;

•  održavanje javnog informacijskog servisa (WWW poslužitelja) HR-DNS službe sa svim

važećim i ažurnim pravilima i podacima vezanim uz uporabu i stanje HR domene, a prema

članku 85. ovog pravilnika;

•  davanje administrativne podrške radu Povjerenstva i Koordinatora za HR domenu;

•  predlaganje Povjerenstvu promjena ovog pravilnika.

Ravnatelj CARNeta imenuje voditelja HR-DNS službe.

Voditelj HR-DNS službe rukovodi radom HR-DNS službe.

Ravnatelj CARNeta može odlučiti da se obavljanje poslova ili pojedinih dijelova posla HR-DNS

službe ugovori s vanjskim partnerima. Ukoliko se cjelokupno obavljanje poslova HR-DNS

službe ugovora s vanjskim partnerom, ugovor obavezno mora predvidjeti davanje suglasnosti

CARNeta na imenovanje voditelja HR-DNS službe.

 

 Članak 32.

Svi korisnici domena registriranih prema ovom pravilniku čine Vijeće korisnika HR domene (u

daljnjem tekstu Vijeće korisnika).

Članovi Vijeća korisnika obavještavaju se o važnim novostima vezanim uz organizaciju i

upravljanje HR domenom putem mailing liste Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript Navedena mailing lista

koristi se i za međusobnu komunikaciju članova Vijeća korisnika.

Vijeće korisnika može izabrati svoje predsjedništvo. Predsjedništvo Vijeća korisnika ima

najmanje 5, a najviše 11 članova. Predsjedništvo Vijeća korisnika ima savjetodavnu ulogu prema

Povjerenstvu i Upravnom vijeću CARNeta.

Članak 33.

HR-DNS služba vodi javni Registar domena u HR domeni (u daljnjem tekstu Registar).

hr-tld-pravilnik.doc

 str. 9 / 28

 ver.4.0/04.04.2003.

 

 

Pravilnik o organizaciji i upravljanju vršnom "hr" domenom

Registar sadrži aktualne podatke o domena unutar HR domene, koje je HR-DNS služba

registrirala prema odredbama ovog pravilnika. Zapis u Registru za svaku od registriranih domena

obavezno sadrži:

• puni naziv domene;

• vrstu domene;

• naziv ili ime korisnika domene;

• e-mail adresu korisnika domene;

• datum registracije domene;

• obrazloženje, ukoliko je ovim pravilnikom predviđeno da ga je tijekom postupka registracije

podnositelj zahtjeva - korisnik domene trebao dostaviti.

Vođenje Registra detaljnije se uređuje dokumentom Postupak registracije i brisanja poddomena

unutar HR domene.

Sadržaj Registra je javan. HR-DNS služba osigurava stalnu dostupnost sadržaja Registra putem

Interneta na adresi: adresi http://www.dns.hr/hr-registar/.

Članak 34.

Na temelju ovog pravilnika, a s ciljem pojašnjavanja organizacije HR domene svim

zainteresiranim stranama, te s ciljem pojašnjavanja i razrade postupaka vezanih uz upravljanje

HR domenom, biti će doneseni i sljedeći dokumenti:

• Temeljna načela organizacije i upravljanja vršnom "hr" domenom, koji donosi

Povjerenstvo;

• Vodič kroz vršnu "hr" domenu, koji donosi HR-DNS služba, uz prethodnu suglasnost

Povjerenstva;

• Postupak registracije i brisanja poddomena unutar HR domene, koji donosi HR-DNS

služba, uz prethodnu suglasnost Povjerenstva;

• Postupak aktiviranja i deaktiviranja registriranih poddomena unutar HR domene, koji

donosi HR-DNS služba, uz prethodnu suglasnost Povjerenstva;

• Arbitražna pravila za rješavanje sporova o poddomenama unutar .hr domene, koja

donosi Upravno vijeće CARNeta;

• Odluka o naknadama za usluge HR-DNS službe, koju donosi Ravnatelj CARNeta, uz

prethodnu suglasnost Povjerenstva.

Svi navedeni dokumenti moraju biti usklađeni s odredbama ovog pravilnika.

VI REGISTRACIJA DOMENE

U ovom poglavlju opisana su načela i temeljni postupci vezani uz registraciju domena.

Članak 35.

Pravo na uporabu određene domene stječe se kroz postupak registracije domene (u daljnjem

tekstu registracija) i to danom donošenja Rješenja iz članka 37. ovog pravilnika.

Postupak registracije domene

 Članak 36.

Postupak registracije započinje podnošenjem zahtjeva za registraciju domene (u daljnjem tekstu

zahtjev). Zahtjev se podnosi na obrascu, s potrebnim obaveznim i dodatnim podacima i

hr-tld-pravilnik.doc

 str. 10 / 28

 ver.4.0/04.04.2003.

 

 

Pravilnik o organizaciji i upravljanju vršnom "hr" domenom

prilozima, te na način koje određuje posebno za svaku vrstu domene HR-DNS služba u

dokumentu Postupak registracije i brisanja poddomena unutar HR domene.

Ne može se podnijeti zahtjev za domenu koja je već registrirana, za domenu za koju je u tijeku

postupak registracije, kao ni za domenu koja se nalazi na popisu HR-V domena.

Članak 37.

HR-DNS služba obrađuje i odlučuje o zahtjevima redoslijedom njihovog zaprimanja u

službi. Od trenutka zaprimanja zahtjeva do završetka postupka registracije, domena, zatražena u

zahtjevu, rezervirana je za podnositelja zahtjeva.

Odluku o zahtjevu donosi HR-DNS služba. HR-DNS služba raspravlja i odlučuje samo o

potpunim (u smislu stavka 1. članka 36. ovog pravilnika) zahtjevima.  

Za svaki zaprimljeni potpuni zahtjev HR-DNS služba će u najkraćem mogućem roku, a

najkasnije u roku od 10 radnih dana, računajući od dana zaprimanja potpunog zahtjeva, izdati

Rješenje o registraciji domene unutar vršne "hr" domene (u daljnjem tekstu Rješenje) ili

Odluku o odbijanju registracije domene (u daljnjem tekstu Odluka o odbijanju).

Rješenje obavezno sadrži:

• vrstu domene;

• naziv domene;

• podatke o korisniku domene;

• podatak o trajanju domene, u slučaju da je u zahtjevu najavljeno ograničeno trajanje.

Odluka o odbijanju obavezno sadrži:

• vrstu domene;

• naziv tražene domene;

• podatke o podnositelju zahtjeva;

• obrazloženje odluke;

• pouku o pravnom lijeku.

 Članak 38.

Rješenje je jedini dokument koji potvrđuje korisniku domene status korisnika domene, te

njegovo pravo na uporabu domene, registrirane sukladno odredbama ovog pravilnika.

Temeljem Rješenja, HR-DNS služba odmah obavlja upis registrirane domene u Registar.

Danom donošenjem Rješenja završava postupak registracije domene, a započinju prava i

odgovornosti korisnika domene prema odredbama ovog pravilnika.

Članak 39.

Domene se registriraju na neograničeno razdoblje.

HR-I domene podliježu obaveznoj periodičkoj preregistraciji sukladno članku 59. ovog

pravilnika.

Žalba na odluke o odbijanju registracije domene

Članak 40.

Protiv Odluke o odbijanju koju je donijela HR-DNS služba podnositelj zahtjeva može uložiti

žalbu Povjerenstvu.

hr-tld-pravilnik.doc

 str. 11 / 28

 ver.4.0/04.04.2003.

 

 

Pravilnik o organizaciji i upravljanju vršnom "hr" domenom

Žalba se podnosi u pisanom obliku i dostavlja Ravnatelju CARNeta s naznakom 'Za

Povjerenstvo za "hr" domenu', bilo putem urudžbenog zapisnika CARNeta bilo kao preporučena

pismovna pošiljka.

Rok za podnošenje žalbe je 8 dana od dana dostave odluke podnositelju zahtjeva.

Povjerenstvo je dužno u roku od 30 dana od dana podnošenja žalbe o istoj donijeti pisanu odluku

s obrazloženjem. Odluka Povjerenstva se dostavlja HR-DNS službi i podnositelju žalbe,

preporučenom pismovnom pošiljkom.

Odluke Povjerenstva su konačne i ovršne.

Istekom roka za podnošenje žalbe iz stavka 3 ovog članka, odnosno danom donošenja odluke iz

stavka 4 ovog članka završava postupak registracije domene.

Članak 41.

Podnositelj zahtjeva odgovara za točnost podataka u zahtjevu i vjerodostojnost dodatne

dokumentacije, dostavljene zajedno sa zahtjevom.

Ukoliko se u bilo kojem trenutku naknadno ustanovi da su podaci dostavljeni u zahtjevu netočni

ili da je dokumentacija, dostavljena zajedno sa zahtjevom, nevjerodostojna, HR-DNS služba

može poništiti Rješenje, a domenu, ukoliko je bila aktivirana, deaktivirati po hitnom postupku.

Posebne odredbe o postupku registracije HR-V domena

Članak 42.

Kod podnošenja zahtjeva za HR-V domenu podnositelj zahtjeva treba posebno obrazložiti

(dokazati) svoju kvalificiranost za podnošenje takvog zahtjeva, tj. treba izložiti razloge i ciljeve

registracije domene, dostaviti plan upravljanja (organizacijski, informacijski i terminski)

traženim domenskim prostorom i dokazati svoju nadležnost za predmetno područje za koje se

domena registrira.

Ne može se podnijeti zahtjev za registraciju HR-V domene, ukoliko je sekundarna domena HR

domene istog naziva već registrirana. Zainteresirani podnositelj zahtjeva može postupiti prema

odredbama članka 72. ovog pravilnika.

 Članak 43.

CARNet, kao administrator HR domene ovlašten od strane IANA-e, te kao javna ustanova

osnovana Uredbom Vlade Republike Hrvatske, može registrirati HR-V domene prema

odredbama ovog pravilnika. Zahtjev za registraciju HR-V domene CARNet podnosi redovitim

postupkom prema odredbama ovog pravilnika:

(a) za potrebe servisa od općeg interesa, kojeg CARNet, kao javna, akademska i

nekomercijalna ustanova pruža svim zainteresiranim subjektima u Republici Hrvatskoj

(npr. cix.hr za Croatian Internet eXcahnge ili dns.hr za potrebe administracije vršne "hr"

domene);

(b) za potrebe trajnog ili privremenog izuzimanja pojedinih domena iz procesa registracije, a

polazeći od međunarodne prakse administriranja nacionalne vršne domene ili međunarodno

prihvaćenih minimalnih tehničkih potreba i standarda funkcioniranja Interneta u pojedinoj

zemlji.

hr-tld-pravilnik.doc

 str. 12 / 28

 ver.4.0/04.04.2003.

 

 

Pravilnik o organizaciji i upravljanju vršnom "hr" domenom

Članak 44.

Za svoje odluke vezane uz HR-V domene, HR-DNS služba treba tražiti prethodnu suglasnost

Povjerenstva.

Domene registrirane kao HR-V domene obavezno se upisuju na popis HR-V domena, koji se

javno objavljuje na adresi http://www.dns.hr/HR-V-domene/. Popis HR-V domena za svaku

domenu sadrži naziv domene, korisnika domene, datum podnošenja zahtjeva, te obrazloženje ili

sažetak obrazloženja koje je korisnik domene dao pri podnošenju zahtjeva za registraciju.

Posebne odredbe o postupku registracije HR-I domena

Članak 45.

Kod podnošenja zahtjeva za HR-I domenu podnositelj zahtjeva treba posebno obrazložiti

(dokazati) svoju kvalificiranost za podnošenje takvog zahtjeva, tj. treba izložiti razloge i ciljeve

registracije domene, dostaviti plan upravljanja (organizacijski, informacijski i terminski)

traženim domenskim prostorom i dokazati svoju kompetentnost za predmetno područje za koje

se domena registrira.

Podnositelj zahtjeva treba također zahtjevu priložiti:

(a)  preporuku nadležnog tijela državne uprave da se podnositelju zahtjeva odobri registracija

tražene domene;

ili

(b)  dokaz da je od nadležnog tijela državne uprave u pisanom obliku zatražio preporuku i

izjavu da nije u roku od 60 dana, od dana dostavljanja toga zahtjeva, dobio odgovor toga

tijela.

 Članak 46.

Po primitku potpunog zahtjeva iz prethodnog članka, HR-DNS služba će podatke iz zahtjeva

odmah, a najkasnije 10 dana od dana zaprimanja zahtjeva, javno objaviti na adresi:

http://www.dns.hr/HR-I-zahtjevi/.

Ukoliko u razdoblju od 15 dana, od dana javnog objavljivanja podataka o zahtjevu, HR-DNS

služba ne zaprimi drugi zahtjev za domenu istog naziva, HR-DNS služba će odlučiti o zahtjevu

sukladno odredbama ovog pravilnika.

U slučaju zaprimanja drugog zahtjeva, spomenutog u prethodnom stavku, HR-DNS služba će:

(a)  odbiti zahtjev iz stavka 1., u slučaju da se u drugom zahtjevu radi o pravovaljanom

zahtjevu za HR-P ili HR-V domenu;

(b)  uputiti podnositelje zahtjeva da svoj spor riješe sporazumno ili postupkom arbitraže, a

prema odredbama članka 72. ovog pravilnika, u drugim slučajevima.

Članak 47.

HR-DNS služba će obavijestiti nadležno tijelo državne uprave iz članka 45. ovog pravilnika o

registraciji HR-I domenae, za koju je od toga tijela zatražena preporuka.

Domene registrirane kao HR-I domene obavezno se upisuju na popis HR-I domena, koji se javno

objavljuje na adresi http://www.dns.hr/HR-I-domene/. Popis HR-I domena za svaku domenu

sadrži naziv domene, korisnika domene, datum podnošenja zahtjeva, te obrazloženje ili sažetak

obrazloženja koje je korisnik domene dao pri podnošenju zahtjeva za registraciju.

hr-tld-pravilnik.doc

 str. 13 / 28

 ver.4.0/04.04.2003.

 

 

Pravilnik o organizaciji i upravljanju vršnom "hr" domenom

Posebne odredbe za davatelje Internet usluga

Članak 48.

Kvalificiranom podnositelju zahtjeva, za kojeg se iz dokumenta o registraciji u odgovarajućem

državnom registru nedvosmisleno utvrdi da je davatelj Internet usluga, tj. da temeljem njegove

djelatnosti i putem resursa u njegovom vlasništvu, veliki broj drugih pravnih subjekata ostvaruje

svoju djelatnost putem Interneta, dozvoliti će se registracija jedne dodatne domene (HR-P

domene, odnosno HR-D domene).

Dodatnu domenu korisnik domene može koristiti isključivo za potrebe drugih pravnih subjekata

- svojih korisnika, kojima daje Internet uslugu, a s ciljem odvajanja svojeg virtualnog identiteta,

od virtualnog identiteta svojih korisnika.

VII  PRAVA I OBVEZE KORISNIKA DOMENA I TREćIH ZAINTERESIRANIH

STRANA VEZANI UZ UPORABU DOMENE

Opća prava i obveze korisnika domena

 Članak 49.

Donošenjem rješenja o registraciji domene korisniku domene dodjeljuje se pravo uporabe iste,

što uključuje i pravo i obvezu organiziranja i upravljanja domenskim prostorom "ispod"

dodijeljene domene.

Korisnik domene dužan je domenu koristiti samo u svrhu za koju je domena registrirana.

Korisnik domene dužan je domenu koristiti na uobičajeni način, dakle kako je uobičajeno unutar

svjetske Internet zajednice.

 Članak 50.

Korisnik domene dužan je dostavljati HR-DNS službi promjene podataka o sebi i o uporabi

domene, u roku i na način kako odredi HR-DNS služba.

Članak 51.

Odnos korisnika domena i HR-DNS službe, kao službe administratora HR domene, treba biti

dobronamjeran i konstruktivan, odnosno u skladu s uobičajenim za Internet zajednicu, odnosom

korisnika domene i administratora, hijerarhijski nadređene, domene.

Korisnik domene dužan je poštivati i provoditi tehničke preporuke HR-DNS službe.

Korisnik domene, kao i njegov punomoćnik, dužan je surađivati s DNS službom CARNeta,

odnosno osobama koje HR-DNS služba ovlasti, na pitanjima vezanim uz sadržaje i aktivnosti,

koje svoje polazište imaju na računalima u domenskom prostoru korisnika. Ta suradnja

podrazumijeva i poduzimanje mjera za ograničavanje i sprečavanje aktivnosti, koje predstavljaju

zlorabu domene i nanose štetu korisnicima domene, odnosno svim korisnicima HR domene.

Članak 52.

Službeni kontakti korisnika domene i HR-DNS službe, posebno kada se radi o administrativnim

pitanjima i pitanjima prava i odgovornosti za uporabu domene ostvaruju se na način i putem

adresa koje je korisnik domene odredio u administrativnim podacima prilikom registracije

domene ili prilikom naknadne promjene tih podataka, s tim da će HR-DNS služba prednost dati

hr-tld-pravilnik.doc

 str. 14 / 28

 ver.4.0/04.04.2003.

 

 

Pravilnik o organizaciji i upravljanju vršnom "hr" domenom

elektroničkom obliku komuniciranja. HR-DNS služba će informacije automatski dostavljati u

elektroničkom obliku i punomoćniku, ukoliko je imenovan, te ukoliko je poznata njegova e-mail

adresa.

 Članak 53.

Punomoćnik korisnika, ukoliko je imenovan, dužan je u svojim savjetodavnim aktivnostima

prema korisniku domene, kao i praktičnim aktivnostima vezanim uz funkcioniranje domene

poštivati odredbe ovog pravilnika, provoditi ga na način koji je najpovoljniji za korisnika

domene i djelovati kao da će sam snositi sve posljedice toga djelovanja.

Članak 54.

Korisnik domene je odgovoran za svaku zlorabu domene. Zlorabom domene smatra se svaka

registracija i uporaba domene koja nije u skladu sa svrhom domene i odredbama ovog pravilnika.

Korisnik domene (ili podnositelj zahtjeva za registraciju domene) u potpunosti odgovora za

svaku povredu intelektualnog vlasništva (tj. autorskih prava i industrijskog vlasništva, posebno

žigova, odnosno zaštićenih verbalnih znakova, u smislu Zakona o žigu NN 78/99 i pravilnika o

žigu NN 146/99) kao i za svaku štetu koja nastaje kao rezultat takve povrede, a koji proizlaze iz

pokretanja postupka registracije domene, registracije ili uporabe domene. CARNet, kao

administrator HR domene, ne snosi i ne može snositi nikakvu odgovornost glede navedenog.

U slučaju spora korisnika domene (ili podnositelja zahtjeva) i treće osobe, proizašlog iz zloraba

domene, opisanih u stavcima 1 i 2 ovog članka, CARNet, kao administrator HR domene, ne

snosi nikakvu odgovornost prema stranama u sporu, već ih upućuje na rješavanje spora prema

odredbama članka 72. ovog pravilnika.

 Članak 55.

Korisnik domene ne smije svoju domenu davati na korištenje drugim subjektima (osim pod

uvjetima iz članka 48. ovog pravilnika), odricati se od svoje domene u korist drugih subjekata,

odnosno poduzimati bilo kakve radnje vezane uz status domene, ukoliko to radi zbog

ostvarivanja financijske, materijalne ili druge koristi od drugog subjekta, koji je zainteresiran za

korištenje domene.

Korisnik domene ne smije registrirati domenu i koristiti domenu s ciljem da nanese financijsku,

materijalnu, tržišnu, intelektualnu ili drugu štetu trećim osobama.

Korisnik domene ne smije osnivati druge pravne osobe s isključivim ciljem stjecanja prava

korištenja dodatnih domena suprotno odredbama ovog pravilnika.

Ukoliko HR-DNS-služba utvrdi da je korisnik domene postupio suprotno odredbama iz stavaka

1., 2. ili 3. ovog članka može donijeti odluku kojom se tome korisniku ne dozvoljava registracija

novih domena u narednom razdoblju do 3 godine, a registracija predmetnih domena poništava.

Postupak donošenja odluke iz prethodnog stavka detaljnije se uređuje dokumentom Postupak

registracije i brisanja poddomena unutar HR domene.

Posebne obveze korisnika HR-V i HR-I domena

Članak 56.

Korisnik HR-V domene domenu može koristiti isključivo za posebne namjene, zbog kojih je

domena registrirana. Prezentacija ili obavljanje djelatnosti korisnika, odnosno virtualni identitet

korisnika, njegovih dužnosnika, zaposlenika ili suradnika ne može se ostvarivati putem HR-V

hr-tld-pravilnik.doc

 str. 15 / 28

 ver.4.0/04.04.2003.

 

 

Pravilnik o organizaciji i upravljanju vršnom "hr" domenom

domene, nego se ostvaruje putem osnovne (HR-P) domene, koju korisnik za navedene potrebe

može registrirati.

 Članak 57.

Korisnik HR-I domene domenu može koristiti isključivo za posebne namjene, zbog kojih je

domena registrirana. Prezentacija ili obavljanje djelatnosti korisnika, odnosno virtualni identitet

korisnika, njegovih dužnosnika, zaposlenika ili suradnika ili virtualni identitet ili tržišne potrebe

njegovih proizvoda ne mogu se ostvarivati putem HR-I domene, nego se ostvaruju putem

osnovne (HR-P ili HR-F) domene ili HR-T domene, koje korisnik za navedene potrebe može

registrirati.

 Članak 58.

Korisnik HR-I domene obavezan je u roku od 30 dana od dana registracije domene aktivirati

domenu i započeti s javnim objavljivanjem informacija iz predmetnog područja za koje je

domena registrirana. Korisnik HR-I domene treba se trajno brinuti za kvalitetu i ažurnost

informacija koje javno objavljuje koristeći tu domenu.

Članak 59.

Korisnik HR-I domene obavezan je zatražiti preregistraciju domene najkasnije 60 dana prije

isteka dvogodišnjeg razdoblja od dana prethodne registracije te domene.

Preregistracija domene se provodi prema posebnim odredbama o postupku registracije HR-I

domena iz članaka 45. i 46. ovog pravilnika.

Preregistracija domene bez preporuke nadležnog tijela državne uprave iz članka 45. stavka 2.

točke (a) može se provesti najviše dva puta.

U slučaju zaprimanja drugog zahtjeva u postupku preregistracije, za razliku od članka 46. stavak

3., HR-DNS služba će, bez obzira na vrstu drugog zahtjeva, uputiti podnositelje zahtjeva da svoj

spor riješe sporazumno ili postupkom arbitraže, a prema odredbama članka 72. ovog pravilnika.

Do postizanja sporazuma ili donošenja odluke arbitra, korisniku HR-I domene biti će omogućen

nastavak korištenja domene.

 Članak 60.

HR-I domeni se može promijeniti vrsta domene u HR-P ili HR-V domenu, ukoliko se HR-

DNS službi dostavi sporazum između aktualnog korisnika te HR-I domene i kvalificiranog

podnositelja zahtjeva za HR-P, odnosno HR-V domenu.

Poništavanje registracije domena

 Članak 61.

Registracija domene može biti poništena, a domena izbrisana iz Registra ukoliko je ispunjen

jedan od uvjeta:

(a) korisnik domene zatražio je u pisanom obliku poništenje registracije domene i brisanje

domene iz Registra;

(b) korisnik domene nije u roku od 60 dana, od dana slanja odluke na službenu adresu

korisnika, udovoljio zahtjevima HR-DNS službe, navedenim u odluci o deaktiviranju

domene po hitnom postupku;

hr-tld-pravilnik.doc

 str. 16 / 28

 ver.4.0/04.04.2003.

 

 

Pravilnik o organizaciji i upravljanju vršnom "hr" domenom

(c) HR-DNS služba je na temelju pravovaljane dokumentacije utvrdila da je od dana

prestanka postojanja pravne osobe, koja je bila korisnik domene, odnosno od dana smrti

fizičke osobe, koja je bila korisnik domene prošlo više od 3 godine, tijekom kojih nije

podnesen pravovaljani zahtjev za stjecanje prava na domenu ili zahtjev za nasljeđivanjem

domene;

(d) korisnik domene nije odgovorio na ponovljeni pisani upit HR-DNS službe u razdoblju

dužem od 60 dana, od dana slanja upita na službenu adresu korisnika;

(e)  korisnik domene je počinio teški prekršaj ovog pravilnika iz članka 55.

Domene za koje je registracija poništena se automatski deaktiviraju po hitnom postupku, ukoliko

domena nije deaktivirana prije poništavanja registracije.

Bez obzira na brisanje domene, u Registru trajno ostaje zapis o vlasniku i razdoblju registracije

domene.

Postupak poništavanja registracija i brisanja domena detaljnije se uređuje dokumentom Postupak

registracije i brisanja poddomena unutar HR domene.

Aktiviranje i deaktiviranje domena

 Članak 62.

Korisnik domene ili njegov punomoćnik imaju pravo zatražiti aktiviranje registrirane domene,

čime domena postaje dostupna u Internetu. 

Zahtjev za aktiviranjem domene podrazumijeva spremnost korisnika domene da zadovolji

minimalne tehničke uvjete koje propisuje HR-DNS služba i spremnost korisnika za preuzimanje

odgovornosti i suradnju s DNS službom CARNeta u pitanjima vezanim uz aktivnosti koje svoje

polazište imaju na računalima, koja koriste imena iz domenskog prostora korisnika domene.

Postupak aktiviranja domene detaljnije se uređuje dokumentom Postupak aktiviranja i

deaktiviranja registriranih poddomena unutar HR domene.

Članak 63.

Domena može biti deaktivirana po redovnom ili hitnom postupku.

Članak 64.

Domena može biti deaktivirana po redovnom postupku ukoliko je ispunjen jedan od uvjeta:

(a)  nastupio je datum s kojim je korisnik domene u pisanom obliku Izjavom zatražio od DNS

službe da deaktivira domenu;

(b) korisnik domene koristi domenu za svrhe, različite od onih propisanih ovim pravilnikom

za pojedine vrste domena.

Odluka o deaktiviranju po redovnom postupku u slučaju (b) iz prethodnog stavka biti će

dostavljena korisniku domene najmanje 10 radnih dana unaprijed.

Članak 65.

Domena može biti deaktivirana po hitnom postupku ukoliko je ispunjen jedan od uvjeta:

(a) korisnik je u postupku registracije dao pogrešne ili nevjerodostojne podatke i

dokumentaciju;

(b)  korisnik nije dostavio promjene obaveznih podataka o sebi ili o uporabi domene;

(c)  korisnik domene ne poštuje svoje obveze i odgovornosti, propisane ovim pravilnikom;

hr-tld-pravilnik.doc

 str. 17 / 28

 ver.4.0/04.04.2003.

 

 

Pravilnik o organizaciji i upravljanju vršnom "hr" domenom

(d) korisnik domene nije u stanju zadovoljiti minimalne tehničke uvjete vezane uz

funkcioniranje domene, a što dovodi do problema u funkcioniranju DNS sustava HR

domene;

(e) korisnik domene ne preuzima odgovornost ili ne surađuje s DNS službom CARNeta,

odnosno osobama ili službama koje HR-DNS služba ovlasti, u pitanjima vezanim uz

aktivnosti koje svoje polazište imaju na računalima, koja koriste imena iz domenskog

prostora korisnika domene;

(f)  korisnik domene zlorabi domenu na način da ju koristi protivno svrsi, zbog koje ju je

registrirao;

(g) korisnik domene zlorabi domenu na način da njezinom (ne)uporabom povređuje

intelektualno vlasništvo, posebno autorska prava i žigove, odnosno zaštićene verbalne

znakove registrirane ili priznate od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo;

(h) korisnik domene ne podmiruje financijske obveze u skladu s ovim pravilnikom i Odlukom

o naknadama za usluge HR-DNS službe.

Odluka o deaktiviranju domene po hitnom postupku biti će dostavljena korisniku najmanje 24

sata unaprijed.

 Članak 66.

Postupak deaktiviranja domene detaljnije se uređuje dokumentom Postupak aktiviranja i

deaktiviranja registriranih poddomena unutar HR domene.

Promjena naziva, stjecanje prava na domenu, nasljeđivanje i ustupanje domene

Članak 67.

Korisnik domene može zatražiti promjenu naziva domene. Za dodjeljivanje domene novog

naziva provodi se isti postupak kao i kod registracije domene.

Postupak promjene naziva domene detaljnije se uređuje dokumentom Postupak registracije i

brisanja poddomena unutar HR domene.

 Članak 68.

Ukoliko je pravna osoba - korisnik domene prestala postojati, pravni sljednici pravne osobe

mogu zatražiti stjecanje prava na domenu, ako i nasljeđivanje domene, tj. preregistraciju

postojeće u svoju korist i svoj upis u Registar kao korisnika domene. Zahtjevu se obavezno

prilaže pravomoćni dokument o pravnom sljedništvu pravne osobe. Iz navedenog dokumenata

mora nedvosmisleno proizlaziti i pravo na stjecanje prava na domenu i nasljeđivanje domene,

kao nedjeljivog resursa.

Ukoliko je fizička osoba - korisnik domene umrla, nasljednici fizičke osobe mogu zatražiti

nasljeđivanje domene, tj. preregistraciju postojeće u svoju korist i svoj upis u Registar kao

vlasnika domene. Zahtjevu se obavezno prilaže pravomoćno i ovršno rješenje o nasljeđivanju

fizičke osobe. Iz navedenog rješenja mora nedvosmisleno proizlaziti i pravo na nasljeđivanje

domene, kao nedjeljivog resursa.

Postupak stjecanja prava na domenu i nasljeđivanja domene detaljnije se uređuje dokumentom

Postupak registracije i brisanja poddomena unutar HR domene.

Članak 69.

Korisnik domene se može odreći prava uporabe svoje domene u korist drugog podnositelja

Zahtjeva, ukoliko taj podnositelj Zahtjeva zadovoljava uvjete za registraciju te domene prema

hr-tld-pravilnik.doc

 str. 18 / 28

 ver.4.0/04.04.2003.

 

 

Pravilnik o organizaciji i upravljanju vršnom "hr" domenom

odredbama ovog pravilnika i prema redovitom postupku registracije domene, koji će za njega

biti proveden.

Odricanje od prava uporabe domene u korist drugog subjekta ostvaruje se dostavljanjem

Zahtjeva za promjenu korisnika domene, kojeg supotpisuju aktualni i budući korisnik domene.

Odricanje od prava na uporabu domene je konačno i bespovratno.

Postupak promjene korisnika domene detaljnije se uređuje dokumentom Postupak registracije i

brisanja poddomena unutar HR domene.

VIII  POSTUPCI PO ŽALBI I RJEŠAVANJE SPOROVA

Žalbe i prigovori na odluke i rad HR-DNS službe

Članak 70.

Postupak po žalbi na odluke HR-DNS-službe vezane uz rješavanje Zahtjeva za registraciju

domene utvrđen je člankom 40. ovog pravilnika.

Članak 71.

Podnositelji zahtjeva i korisnici domena mogu Povjerenstvu ulagati prigovore na rad i postupke

HR-DNS službe, odnosno na odluke HR-DNS službe koje su donesene nakon postupka

registracije domene.

Prigovor se podnosi u pisanom obliku i dostavlja Ravnatelju CARNeta s naznakom 'Za

Povjerenstvo za "hr" domenu', bilo putem urudžbenog zapisnika CARNeta bilo kao preporučena

pismovna pošiljka.

Rok za podnošenje prigovora je 30 dana od dana kada se aktivnost ili postupak, na koji se

prigovor odnosi, dogodila, odnosno 30 dana od dana kada je odluka dostavljena.

Povjerenstvo je dužno u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora izdati pisano Očitovanje

o prigovoru. Očitovanje Povjerenstva se dostavlja HR-DNS službi i podnositelju prigovora,

preporučenom pismovnom pošiljkom.

Stavovi Povjerenstva, izneseni u očitovanju, su konačni i obavezujući za HR-DNS službu.

Rješavanje sporova

 Članak 72.

Treća osoba, nezadovoljna činjenicom (stanjem) registracije pojedine domene ima sljedeće

mogućnosti (redoslijedom davanja prednosti) u sporu u vezi registrirane domene:

(a)  postizanje sporazuma s aktualnim korisnikom domene, npr. u smislu članaka 67. ili 69.

ovog pravilnika;

(b)  pokretanje postupka arbitraže, prema Arbitražnim pravilima  za rješavanje sporova o

poddomenama unutar .hr domene;

(c)  podnošenje tužbe nadležnom sudu u Republici Hrvatskoj protiv aktualnog korisnika

domene, a vezano uz uporabu sporne domene od strane toga korisnika.

Strane u sporu upućuju se da sporove prije svega rješavaju sporazumno. Na zahtjev neke od

strana u sporu, HR-DNS služba će pokušati organizirati sastanak s ciljem postizanja sporazuma.

hr-tld-pravilnik.doc

 str. 19 / 28

 ver.4.0/04.04.2003.

 

 

Pravilnik o organizaciji i upravljanju vršnom "hr" domenom

U slučaju postizanja sporazuma, korisnik domene može postupiti u smislu članaka 67. ili 69., ili

dostaviti HR-DNS službi tekst sporazuma, iz kojeg će biti nedvojbeno jasne dogovorene

promjene vezane uz domenu. Tekst sporazuma mora biti potpisan i ovjeren od obje strane, i u

skladu s odredbama ovog pravilnika.

Pri rješavanu sporova prednost se također daje postupku arbitraže u odnosu na sudski spor.

U slučaju podnošenja tužbe, strana zainteresirana za ostvarivanje neke promjene, treba dostaviti

HR-DNS službi pravomoćnu presudu nadležnog suda (ili kopiju te presude ovjerenu kod javnog

bilježnika) koja treba sadržati izričite odredbe vezane uz predmetnu domenu i promjene koje je

potrebno provesti.

Postupak arbitraže

 Članak 73.

Arbitražni postupak uređuje se "Arbitražnim pravilima za rješavanje sporova o poddomenama

unutar .hr domene" koji donosi Upravno vijeće CARNeta.

IX  TROŠKOVI I NAKNADE VEZANI UZ UPRAVLJANJE HR DOMENOM

Članak 74.

Pri utvrđivanju troškova i naknada, polazi se od toga da se djelatnost vezana uz upravljanje HR

domenom djelomično, prvenstveno u dijelu osiguravanja temeljnih prava pravnih i fizičkih

osoba iz članka 5. ovog pravilnika, financira iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

(konkretno proračuna Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet), a djelomično se treba

samofinancirati, i to po "not-for-profit" načelu.

Članak 75.

Troškovi vezani uz djelatnost upravljanja HR domenom odnose se na:

 uspostavu i održavanje tehničkih sustava (računala i softvera), potrebnih za funkcioniranje

HR domene;

 članarine u međunarodnim tijelima vezanim uz upravljanje Internet domenama;

 troškove poštarine i druge oblike komuniciranja, osim komuniciranja putem Interneta;

 troškove rada HR-DNS službe, Povjerenstva za "hr" domenu i arbitara.

Članak 76.

Naknada se naplaćuje za:

(a)  registraciju HR-T i HR-I domene;

(b)  godišnje održavanje HR-T i HR-I domene;

(c)  ponovljene istovjetne promjene (npr. naziva ili tehničkih podataka) vezane uz registriranu

domenu, unutar razdoblja od 6 mjeseci;

(d) provođenje postupka arbitraže;

(e) provođenja postupaka vezanih uz administriranje HR domene, na način, različit od

standardnog (npr. izdavanje rješenja u pisanom umjesto elektroničkom obliku).

Ovisno od količine zahtjeva i obima posla, može se uvesti plaćanje naknade i za registraciju i/ili

godišnje održavanje drugih vrsta domena.

hr-tld-pravilnik.doc

 str. 20 / 28

 ver.4.0/04.04.2003.

 

 

Pravilnik o organizaciji i upravljanju vršnom "hr" domenom

Članak 77.

Konkretni popis usluga za koje se plaća naknada, visina naknada i postupci naplate naknada

vezanih uz upravljanje HR domenom detaljnije se uređuju dokumentom Odluka o naknadama za

usluge HR-DNS službe.

X  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 78.

Pri razmjenjivanju dokumenata i podataka, te komuniciranju s korisinicima HR-DNS služba

daje, kada je to moguće s obzirom na zakonske i tehničke pretpostavke, prednost komuniciranju

putem računalne mreže, te elektroničkim oblicima dokumenata i podataka.

Članak 79.

Sve službene informacije vezane uz upravljanje HR domenom javno se objavljuju na adresi:

URL:  http://www.dns.hr/

Domena dns.hr se koristi i kao imenički prostor za druge oblike elektroničkog komuniciranja s

korisnicima domena, koje se registriraju prema odredbama ovog pravilnika, kao i za

komuniciranje s trećim osobama u vezi pitanja o HR domeni.

Zbog međunarodne kompatibilnosti i prepoznatljivosti sustava upravljanja HR domenom, kao

nacionalnom domenom Republike Hrvatske, identične službene informacije dostupne su i na

adresama www.nic.hr i www.domainregistry.hr.

Članak 80.

Povjerenstvo i HR-DNS služba dužni su pratiti stanje i trendove u svijetu vezano uz organizaciju

i upravljanje domenskim prostorom, posebno aktivnosti i odluke ICANN, te polazeći od tih

saznanja, kao i stanja i potreba u Republici Hrvatskoj, predlagati potrebne promjene i trajno

osiguravati profesionalno i učinkovito upravljane HR domenom.

Članak 81.

Ovaj pravilnik stupa na snagu dana 1. veljače 2001. godine.

Članak 82.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti pravilnik registracije sekundarnih

domena unutar vršne "hr" domene, donesen 15. srpnja 1998. godine.

Sva Rješenja o dodjeli sekundarne domene unutar vršne "hr" domene, izdana prije dana stupanja

na snagu ovog pravilnika, važe i dalje, i imaju istu snagu kao rješenja izdana u skladu s ovim

pravilnikom.

Sve domene, koje je HR-DNS služba registrirala prije dana stupanja na snagu ovog pravilnika

ostaju registrirane i nadalje, bez obzira na moguću neusklađenost s odredbama ovog pravilnika.

Korisnici tih domena obvezni su najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu

ovog pravilnika dostaviti HR-DNS službi dokumentaciju, koju će HR-DNS služba od njih

eventualno zatražiti zbog usklađivanja dokumentacije s odredbama ovog pravilnika.

Korisnici domena registriranih prije dana stupanja na snagu ovog pravilnika mogu, ako to žele,

zatražiti u pisanom obliku, najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog

hr-tld-pravilnik.doc

 str. 21 / 28

 ver.4.0/04.04.2003.

 

 

Pravilnik o organizaciji i upravljanju vršnom "hr" domenom

pravilnika, promjenu naziva svoje domene zbog usklađivanja s ovim pravilnikom. Registracija

domena s novim nazivom biti će obavljena unutar razdoblja od 6 mjeseci od dana podnošenja

zahtjeva za promjenom naziva domene.

Eventualni sporovi u vezi domena registriranih prije dana stupanja na snagu ovog pravilnika

rješavaju se u skladu s člankom 72. ovog pravilnika.

Članak 83.

Povjerenstvo i voditelj HR-DNS službe biti će imenovani prema odredbama članaka 27. i 30.

ovog pravilnika na dan stupanja na snagu ovog pravilnika.

Dokumenti iz članka 34. ovog pravilnika moraju biti doneseni u roku od 30 dana od dana

stupanja na snagu ovog pravilnika.

Ukoliko zbog nepostojanja dokumenata iz članka 34. ovog pravilnika nije moguće provoditi

postupke u skladu s ovim pravilnikom, provođenje tih postupaka se odgađa do dana donošenja

potrebnih dokumenata.

 Članak 84.

Povjerenstvo će u razdoblju od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika osigurati

uspostavu i inicijalno objavljivanje popisa HR-V domena iz članka 44. ovog pravilnika.

U navedenom razdoblju Povjerenstvo će kroz niz aktivnosti upoznati nadležna tijela državne

uprave i lokalne uprave i samouprave s koncepcijom i načelima upravljanja HR domenom, kao i

s namjerama i odredbama ovog pravilnika, te ih pozvati da ostvare svoje prava vezana uz HR-V

domene, a koja proizlaze iz ovog pravilnika.

Do isteka roka iz stavka 1. ovog članka HR-DNS služba i Povjerenstvo mogu odbiti registraciju

pojedinih HR-P domena i HR-D domena, s obrazloženjem da se radi o domenama koje mogu biti

uvrštene na popis iz članka 44. ovog pravilnika.

Članak 85.

Registracija HR-T domena prema odredbama ovog pravilnika započinje 2 mjeseca od dana

stupanja na snagu ovog pravilnika.

Zbog zaštite prava korisnika HR-P domena, HR-T domene s nazivima jednakim nazivima HR-P

domena, koje su registrirane na dan početka registracije HR-T domena, biti će rezervirane za

korisnike HR-P domena 3 mjeseca od dana početka registracije HR-T domena. Odredba iz ovog

stavka odnosi se samo na one HR-P (HR-T) domene čiji je naziv jednak punom ili skraćenom

nazivu pravne osobe koja je korisnik domene.

Registracija HR-I domena prema odredbama ovog pravilnika započinje 6 mjeseci od dana

stupanja na snagu ovog pravilnika.

 Članak 86.

Povjerenstvo će u razdoblju od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika osigurati

uspostavu i inicijalno objavljivanje Liste arbitara prema Arbitražnim pravilima za rješavanje

sporova o poddomenama unutar .hr domene.

Do objavljivanja Liste arbitara nije moguće podnošenje arbitražnih zahtjeva i pokretanje

postupka arbitraže.

hr-tld-pravilnik.doc

 str. 22 / 28

 ver.4.0/04.04.2003.

 

 

Pravilnik o organizaciji i upravljanju vršnom "hr" domenom

Članak 87.

HR-DNS-služba  će u razdoblju od 12 mjeseci od dana stupanju na snagu ovog pravilnika

predložiti tehnički mehanizam za distribuciju upravljanja pojedinim vrstama domena, čime će se

omogućiti prenošenje pojedinih prava iz ovog pravilnika, posebno provođenja postupka

registracije i promjena vezanih uz registrirane domene, na druge pravne subjekte.

Povjerenstvo će u razdoblju od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika predložiti

postupak i kriterije za uključivanje drugih pravnih subjekata u distribuirano upravljanje

pojedinim vrstama domena.

Pravnim subjektima iz stavka 2 ovog članka  će biti omogućeno uključivanje u distribuirani

sustav upravljanja domenama kako slijedi:

(a)  za HR-T domene, najkasnije 15 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika;

(b)  za HR-F domene, najkasnije 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika;

(c)  za HR-P domene, HR-D i HR-I domene, najkasnije 36 mjeseci od dana stupanja na snagu

ovog Pravilnika.

 Članak 88.

U slučaju spora između korisnika domena, podnositelja zahtjeva i trećih osoba i CARNeta, kao

administratora HR domene strane će spor pokušati riješiti sporazumno, a ukoliko to nije moguće

nadležan je sud u Zagrebu.

 Članak 89.

Pravilnik o organizaciji vršne "hr" Internet domene i postupcima upravljanja vršnom "hr"

domenom  donosi Upravno vijeće CARNeta, imenovano od strane Ministarstva znanosti i

tehnologije, koje vrši prava, koja, kao osnivač Hrvatske akademske i istraživačke mreže

CARNet, ima Republika Hrvatska.

 Članak 90.

Svaku izmjenu i dopunu Pravilnika o organizaciji vršne "hr" Internet domene i postupcima

upravljanja vršnom "hr" domenom donosi u pisanom obliku Upravno vijeće CARNeta.

Klasa: 104-000/00-11/1

Ur.broj: 650-01-00-1

 Predsjednik Upravnog vijeća CARNeta

 

 prof.dr.sc. Slavko Krajcar

 

hr-tld-pravilnik.doc

 str. 23 / 28

 ver.4.0/04.04.2003.

 

 

 

 

 

 

 

 
« Prethodna   Sljedeća »